Skip to content
Bienen
SGB
Bienen-SGB

STANOVY

ČL. I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Název: Schwarz-Gelbe Bienen z. s.
 • Sídlo: č. p. 291, 687 42 Osvětimany
 • Schwarz-Gelbe Bienen z. s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 • Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
  činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 • Spolek je jediný oficiálně registrovaný fanklub fotbalového klubu Ballspielverein
  Borussia 09 e. V. Dortmund (dále jen BVB) v České republice. Působnost spolku je vymezena na území České republiky a Slovenska.

ČL. II
ÚČEL A ČINNOST SPOLKU

 • Účelem spolku je vytvářet největší a nejaktivnější komunitu fanoušků fotbalového klubu BVB.
 • Výše uvedeného účelu je dosahováno pomocí těchto činností:

1.       rozvíjet hodnoty a filozofii klubu BVB a zprostředkovat oficiální informace z prostředí klubu BVB;

2.       organizovat sportovní a kulturně-společenské akce;

3.       umožnit fanouškům návštěvy zápasů klubu BVB;

4.       zajišťovat finanční prostředky nezbytné pro realizaci projektů.

ČL. III
ORGÁNY SPOLKU

 • Orgány spolku jsou:

1.       členská schůze, jako orgán nejvyšší;

2.       rada, jako orgán výkonný;

3.       předseda, jako individuální statutární orgán.

ČL. IV
ČLENSKÁ SCHŮZE

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je složená ze všech jeho členů.
 • Členskou schůzi svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát ročně, a to pozvánkou zaslanou členům spolku e-mailem nebo vyvěšením pozvánky v sídle či na webových stránkách spolku.
 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání členské schůze.
 • Rada je rovněž povinna svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě rada členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 • Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
  svoláno.
 • Do působnosti členské schůze náleží zejména:

1.       rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení;

2.       rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla spolku však náleží do pravomoci rady;

3.       volba a odvolání členů rady;

4.       volba a odvolání předsedy spolku;

5.       schválení výsledku hospodaření;

6.       rozhodování o dispozicích s movitým majetkem spolku;

7.       určení hlavních směrů činnosti spolku pro příští období;

8.       schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;

9.       schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

 • Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů spolku.
 • K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů,
  pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 • K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
  a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných členů.
  To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí
  o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti
  a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze.
 • Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda
  spolku nebo pověřený člen rady. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.
 • Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány spolku byly
  zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

ČL. V
RADA

 • Rada je výkonným orgánem spolku, který realizuje rozhodnutí členské schůze.
  Rada zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 • Rada má 7 členů. Členem rady je vždy předseda, jakožto individuální statutární orgán spolku. Členové rady jsou voleni a odvoláváni na dobu neurčitou.
 • Rada svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen rady, a to podle potřeby.
 • Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • Do působnosti rady náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.
 • Rada zejména: 

1.       zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

2.       organizuje činnost spolku;

3.       organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku;

4.       rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku;

5.       svolává a připravuje podklady pro jednání členské schůze;

6.       zajišťuje spolupráci s dalšími subjekty;

7.       dbá o hospodárné využívání finančních prostředků spolku;

8.       vede seznam členů spolku;

9.       rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

ČL. VI
PŘEDSEDA

 • Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
 • Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Předseda může k zastupování za spolek pověřit jiného člena spolku, a to na základě písemné plné moci k zastupování jím udělené.
 • Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
  spolku připojí svůj podpis.
 • Členská schůze volí a odvolává předsedu na dobu neurčitou.

ČL. VII
ČLENSTVÍ

 • Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se souhlasí s těmito stanovami.
 • O přijetí člena rozhoduje rada dle zásad členství, které schvaluje členská schůze. Tyto zásady členství stanovují podmínky pro vstup členů a ukončení členství, registraci členů.
 • Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí rada a ta také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich rada prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem rada.
 • Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci,
  které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména
  v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
  zpřístupněny.
 • Každý člen spolku má právo zejména:

1.       být informován o činnosti spolku;

2.       uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, a to buď přímo anebo prostřednictvím jednotlivých orgánů spolku;

3.       podílet se na řízení spolku;

4.       účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

5.       volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;

6.       ukončit kdykoli své členství.

 • Každý člen spolku má povinnost zejména:

1.       účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností kulturního a společenského života v rámci spolku, a to za podmínek těchto stanov;

2.       plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

3.       dodržovat stanovy spolku;

4.       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

5.       řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
stanov rozhodl, a pokud tyto členské příspěvky byly stanoveny;

6.       řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 • Členství ve spolku zaniká:

1.       vystoupením člena;

2.       vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

3.       vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

4.       úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

5.       zánikem spolku bez právního nástupce.

 • O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje rada. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

ČL. VIII
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 • Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

1.       členské příspěvky;

2.       případné příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

3.       dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

4.       dary právnických a fyzických osob.

 • Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších
  dispozicích s ním, rozhoduje členská schůze. O veškerých dispozicích (nabývání,
  pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje rada.
 • Kromě majetku ke kterému má spolek vlastnické právo může hospodařit i s jiným
  majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • Hospodaření s majetkem spolku upraví členská schůze přijetím zásad pro hospodaření.
 • Případná vedlejší hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými členskou schůzí.
 • Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní
  předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 • Spolek může být zrušen z rozhodnutí členské schůze. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.
 • Spolek zaniká jeho výmazem ze spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Osvětimanech dne 29. 2. 2020.

Stanovy přijímají zakládající členové spolku:

  • Ondřej Vašek
  • Boris Šimo
  • Vojtěch Kryštof
  • David Pletánek
  • Pavel Jína
  • Vojtěch Konečný
  • Jan Šimčík